Dokumenty

Výročné správy
Rozpočet
EON
Výdavky
Verejne obstarávanie
Hospodárenie s majetkom

 

Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2024

Hlavná kategória

Kategória

Názov položky

Rozpis schváleného rozpočtu

600   Bežné výdavky 2 033 357
  640 Bežné výdavky (kód zdroja 41) 2 033 357
  641 001 Príspevkovej organizácii 2 033 357
v tom: 610, 620

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Poistné a príspevky do poisťovní

2 033 357
  630 Tovary a služby 0
700   Kapitálové výdavky 0
  720 Kapitálové transfery 0
  721 001 Príspevkovej organizácii 0

Program

Podprogram

Názov

Rozpis schváleného rozpočtu

8   SOCIÁLNE SLUŽBY 2 033 357
  8.1 Sociálje služby pre seniorov a zdravotne znevýhodnených 1 654 794
  8.2 Sociálne služby pre rodiny a deti 378 563

Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2022 podľa druhu a formy sociálnej služby

Priemerný počet PSS za rok 2022 ZPS 36,17 PSS
EON na 1 PSS za rok 2022   13 253,75
EON na 1 PSS za mesiac 2022   1 104,48
Priemerný počet PSS za rok 2022 DSS 15,63 PSS
EON na 1 PSS za rok 2022   16 659,98
EON na 1 PSS za mesiac 2022   1 388,33
Priemerný počet PSS za rok 2022 ŠZ 51,07 PSS
EON na 1 PSS za rok 2022   19 803,78
EON na 1 PSS za mesiac 2022   1 650,32
Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2022 podľa § 72 odst. 5 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách

Verejné obstarávanie

Centrum sociálnych služieb Brezovec (ďalej len verejný obstarávateľ) je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Verejný obstarávateľ zodpovedá za verejné obstarávanie a presadzuje pri obstarávaní zákaziek dodržiavanie zákona, dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ako sú: rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečuje primeranosť vynaložených nákladov na obstaranie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ používa elektronický nástroj https://eplatforma.vlada.gov.sk/ na plne elektronickú komunikáciu pri zadávaní zákaziek.

Profil verejného obstarávateľa je zriadený v elektronickom úložisku vo Vestníku verejného obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk. Je jedným z transparentných nástrojov verejného obstarávania, ktorý informuje o základných skutočnostiach týkajúcich sa priebehu verejného obstarávania.

Detail profilu verejného obstarávateľa CSS Brezovec Tu.

Základná odborová organizácia pri CSS Brezovec

Základná odborová organizácia pri Centre sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, Dolný Kubín, ktorú zastupuje predseda základnej odborovej organizácie – Miroslav Šimo tel.kontakt:0948 834 960.