Dokumenty

Výročné správy
Rozpočet
EON
Výdavky
Verejne obstarávanie

Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2022

Hlavná kategória Kategória Názov položky Rozpis schváleného rozpočtu
600   Bežné výdavky 1 052 251
600 640 Bežné výdavky (kód zdroja 41) 1 052 251
z toho: 610, 620 Mzdy, platy, služobné, príjmy a OOV, poistné a príspevky do poisťovní 1 052 251
  630 Tovary a služby 0
  640 Bežné výdavky 0
700   Kapitalové výdavky 0
600+700   Výdavky celkom 1 052 251

Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2021 podľa druhu a formy sociálnej služby na 1 PSS mesačne

Priemerný počet PSS za rok 2021 ZPS 31,68 PSS
EON na 1 PSS za rok 2021   10 595
EON na 1 PSS za mesiac 2021   882,92
Priemerný počet PSS za rok 2021 DSS 16,35 PSS
EON na 1 PSS za rok 2021   12 949,45
EON na 1 PSS za mesiac 2021   1 079,12
Priemerný počet PSS za rok 2021 ŠZ 49,35 PSS
EON na 1 PSS za rok 2021   15 696,30
EON na 1 PSS za mesiac 2021   1 308,02
Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok 2021 podľa § 72 odst. 5 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách

Verejné obstarávanie

Centrum sociálnych služieb Brezovec (ďalej len verejný obstarávateľ) je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Verejný obstarávateľ zodpovedá za verejné obstarávanie a presadzuje pri obstarávaní zákaziek dodržiavanie zákona, dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ako sú: rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečuje primeranosť vynaložených nákladov na obstaranie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ používa elektronický nástroj https://www.ezakazky.sk/index.cfm na plne elektronickú komunikáciu pri zadávaní zákaziek.

Profil verejného obstarávateľa je zriadený v elektronickom úložisku vo Vestníku verejného obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk. Je jedným z transparentných nástrojov verejného obstarávania, ktorý informuje o základných skutočnostiach týkajúcich sa priebehu verejného obstarávania.

Detail profilu verejného obstarávateľa CSS Brezovec Tu.

Základná odborová organizácia pri CSS Brezovec

Základná odborová organizácia pri Centre sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, Dolný Kubín, ktorú zastupuje predseda základnej odborovej organizácie – Miroslav Šimo tel.kontakt:0948 834 960, pre viac informácií kliknite na odkaz.