Poskytované SLuŽBY

PONÚKAME TECHNIKY TERAPIÍ PRE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

„Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti...“ (Marcus Tullius Cicero)

Cieľom CSS Brezovec v Dolnom Kubíne je umožniť prijímateľom sociálnych služieb (ďalej len PSS) žiť plnohodnotný sociálne aktívny život, kde rešpektujeme a napĺňame individuálne požiadavky klienta.

Poskytujeme rôzne škály terapií, ktoré sú zamerané najmä na liečbu a minimalizovanie ťažkostí a porúch v oblasti psychiatrických a emočných, telesných resp. adaptačných a motoricko – pohybových.

TERAPIE nie sú len prínosom pre seniorov ale aj pre nás pracovníkov, ktorí ju realizujeme. Delia sa s nami o svoje spomienky, zážitky a odovzdávajú nám svoje skúsenosti.

Techniky biblioterapie
liečba čítaním

Je to druh psychoterapie, kde účelovo využívame čítanie kníh ako liečbu pri duševných (psychických) stavov, realizujeme ju individuálne ako aj skupinovo v našej spoločenskej miestnosti, ktorej súčasťou je aj knižnica. Klienti majú možnosť konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinov, ale aj s ostatnými v skupine a spoločne hľadať rozličné spôsoby riešenia konfliktov.

Techniky arteterapie
liečba výtvarným umením

Výsledné dielo u klienta nehodnotíme len z estetického hľadiska, dôležitý je skôr priebeh tvorby, obsah a vypovedaná hodnota. Naším cieľom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt u klientov. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.

Techniky muzikoterapie
liečba hudbou

Muzikoterapia je použitie hudby, ktorú využívame na dosiahnutie terapeutických cieľov – udržiavanie a zlepšovanie mentálnej a fyzickej pohody u klientov. Muzikoterapia zlepšuje kognitívnu funkčnosť, (vnímanie, pamäť, pozornosť a telesnú funkčnosť) podporuje pohyb a reč organizmu a taktiež vyvoláva pozitívne-emotívne zážitky u klientov.

Techniky ergoterapie
liečba prácou

Naším cieľom pri rozvoji pracovných zručností je striedanie aktivity, oddychu, napätia, uvoľnenia, čím u sledovaného PSS dosahujeme pocit sebaistoty. Prebúdzajú sa životné záujmy a kladne sa ovplyvňujú vzťahy medzi PSS navzájom ako aj pracovníkmi a okolitým obyvateľstvom. PSS sú zapojení do tvorivej činnosti a to formou ručných prác – hačkovanie, vyšívanie, tkanie kobercov v reminiscenčnej miestnosti, ktorá je vybavená krosnami.

Techniky kulinoterapie
liečba varením

PSS s nadšením spomínajú na recepty našich mám a starých materí. V ZPS a DSS sme zaviedli kulinárske popoludnia kde si svojpomocne pripravujú jedlo, na ktoré majú chuť a patrí medzi ich obľúbené.

Techniky reminiscenčnej terapie
liečba spomienkami

Spočíva v reprodukovaní (rozprávaní, spomínaní) rôznych zážitkov, príhod, udalostí, ktoré klienti počas života zažili. Pri tejto terapii využívame spomienky ako sú staré fotografie, predmety z ich minulosti. Patria tu udalosti na ktoré si radi spomínajú.

Terapia hrou

Realizovanie rôznych zábavných hier napr. človeče nehnevaj sa, sjoellen – holandský biliard, puzzle, pexeso a iné. Hra je veľmi dôležitým aspektom rozvíjania, vnímania a uvoľňovania napätia.

Techniky gardenterapie

Rozvoj pracovných zručností poskytuje priestor na sebarealizáciu, zvyšuje samostatnosť a rozvíja osobnosť. V rámci gardenterapie, si PSS môžu podľa vlastných predstáv zasadiť kvety a skrášliť okolie zariadenia. Vonkajšie práce sa snažíme prispôsobiť podľa ročných období.

Grafomotorické cvičenia

Veľmi často dochádza k tomu, že PSS majú meravé ruky. Pomocou týchto cvičení precvičujeme jemnú motoriku a psychické funkcie potrebné pri písaní a kreslení. Ide o koordináciu ruky a oka, vnímanie priestoru v súvislosti so smerom vedenia čiary. Vďaka tejto terapii podporujeme a prekonávame ťažkosti s týmito funkciami.

Fyzioterapia

Fyzioterapia seniorov poskytuje liečbu a prevenciu špecifických ochorení súvisiacich s procesom starnutia s cieľom zlepšiť kvalitu života seniorov. Dobrá kondícia je tiež prevenciou vzniku zdravotnej a sociálnej odkázanosti. Cieľom je udržanie sebestačnosti našich klientov a zabránenie zhoršenia ich zdravotného stavu.

Fyzioterapiu realizujeme vo fyzioterapeutickej miestnosti alebo individuálne na lôžku. V našom zariadení máme k dispozícii 2 fyzioterapeutické miestnosti – telocvične. K vybaveniu telocvične patria stacionárne bicykle, steper, rotoped, recumbent, statické parapódium, bradlový chodník, ergoterapeutický stôl a rôzne rehabilitačné pomôcky ako je napríklad theraband a overball.

Pre udržanie dobrého a vitálneho zdravotného stavu seniorov je pravidelná pohybová aktivita potrebná. Dĺžka a intenzita cvičenia však závisí od individuálnych potrieb a schopností našich klientov.

Z fyzioterapeutických metodík využívame:
 • dýchaciu gymnastiku
 • cievnu gymnastiku
 • individuálnu liečebnú telesnú výchovu
 • skupinovú liečebnú telesnú výchovu
 • polohovanie
 • nácvik používania kompenzačných pomôcok
 • nácvik stoja, chôdze, prevencia pádov
 • nácvik sebaobslužných činností
 • masáže

Bohoslužby

Duchovná oblasť života v CSS Brezovec je realizovaná pravidelnými bohoslužbami v kaplnke.
Pravidelné bohoslužby pre klientov začali v roku 1992.

RÍMSKO – KATOLÍCKE SVÄTÉ OMŠE

nedeľa o 09.45 hod.

EVANJELICKÉ SLUŽBY BOŽIE

štvrtok o 15.00 hod.

V Duchu myšlienky ekumenizmu a jej realizácie zbližovania sa bratských kresťanských cirkví sa v Centre sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne konajú pravidelné ekumenické modlitbové stretnutia a bohoslužby.

Liečba smiechom

Smiech pomáha človeku odbúrať napätie a stres, pomáha predchádzať depresiám, ale tiež ich liečiť. Prostredníctvom smiechu sa precvičujú brušné, ramenné či hrudné svaly, no predovšetkým sa uvoľňujú hormóny šťastia, ktoré pomáhajú relaxovať a uvoľniť sa. Našim cieľom je, aby smiech bol každodennou súčasťou života našich prijímateľov sociálnych služieb a v tom sú nám nápomocní aj dobrovoľníci z OZ Clowndoctors – Červené nosy.

Ponúkané terapie psychológom zamerané na PSS

Od februára 2024 je naším  klientom  k dispozícii  vlastný psychológ, ktorý je zamestnancom CSS Brezovec. Služby reflektujú aktuálne potreby klientov v súvislosti s ich psychickým prežívaním. Okrem tradičných metód, ku ktorým patrí biblioterapia, spomienková terapia, arteterapia, muzikoterapia a nácvik relaxácie, klienti môžu trénovať aj jemnú motoriku, pamäť a pozornosť. Najúčinnejšou metódou naďalej zostáva budovanie blízkeho a dôverného vzťahu, ktorý naši seniori najviac potrebujú.

Poskytované terapie vykonávané externým psychológom zariadenia, sú realizované formou:

 • konzultácii - rozhovorov s PSS
 • racionálno – verbálnou terapiou
 • riadeným resp. neriadeným rozhovorom
 • pokračujúcou psychologickou starostlivosťou o PSS

Realizované terapie sú zamerané na pomoc klientom pri riešení ich ťažkostí a problémov a to najmä v oblasti:

 • osobnostných problémov
 • zdravotno – psychických problémov
 • problémy PSS počas adaptačného obdobia pri nástupe do zariadenia a iné

ČO MOŽETE OČAKÁVAŤ OD TERAPIÍ - PRÍNOS PRE PRIJÍMATEĹA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V NAŠOM ZARIADENÍ

 • poskytnúť priestor pre zmysluplné využitie voľného času
 • rozšíriť príležitosť pre ich sebarealizáciu
 • posilnenie zdravého sebavedomia
 • viera vo vlastné schopnosti
 • zlepšenie vzťahov medzi seniormi, spolupatričnosť a súdržnosť medzi nimi navzájom
 • ústup depresii z pocitu osamelosti
 • rozvíjanie jemnej motoriky
 • aktívne zapojenie klientov do ponúknutých akcií organizovaných zariadením
 • spestrenie všedného, denného života klientov v zariadení
 • zlepšenie telesných a psychických funkcií
 • odstrániť nečinnosť, pocit menejcennosti a neužitočnosti
 • zabrániť sociálnej izolácii a integrovať ich späť do spoločnosti
 • rozvíjanie komunikačných schopností u PSS
 • podpora pracovných návykov
 • podpora dlhodobej pamäte PSS

Duchovné aktivity

Pri realizovaní aktivít pre klientov v zariadení nezabúdame ani na duchovnú stránku. Je vykonávaná v kaplnke v zariadení a konajú sa v nej rímsko-katolícke sväté omše a evanjelické služby božie. Považujeme ich za dôležitú súčasť duchovného života klientov, nakoľko výraznou mierou prispievajú k harmonickému a vyrovnanému prežívaniu ľudí aj v staršom veku.

Na konanie cirkevných-duchovných činností máme vypracovaný harmonogram, podľa ktorého sa pravidelne konajú.

Služba včasnej intervencie

Druh sociálnej služby: sociálna služba na podporu rodiny s deťmi.
Forma: ambulantná a terénna prostredníctvom terénneho programu.
Cieľová skupina: dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
V rámci služby včasnej intervencie sa:

1. poskytuje:
 • špecializované sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
2. vykonáva sa:
 • stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
 • preventívna aktivita

Ako postupovať v prípade záujmu o službu včasnej intervencie

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V prípade, že rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie môže nás kontaktovať:

 • telefonicky na telefónnom čísle: 043/5864154 – 155, 0948 293 080
 • prostredníctvom emailu: vcasnaintervencia.matuskova@vuczilina.sk
 • osobným stretnutím v budove Centra sociálnych služieb Brezovec - pracovisko Matúškova 1631, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod. Službu včasnej intervencie poskytujeme bezplatne.