Centrum sociálnych služieb Brezovec

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

Centrum sociálnych služieb Brezovec oznamuje príbuzným a širokej verejnosti,

že od 01.08.2021 sa zvyšujú úhrady za sociálne služby v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.31/2014 schváleného zastupiteľstvom ŽSK dňa 06.07.2021. Informácie k zvýšeným úhradám Vám ochotne poskytnú pracovníci sociálneho úseku v pracovných dňoch od 6.00 do 15.00 hodiny na telefónnom čísle 043 588 4881 klp. 103. Nový cenník je zverejnený v časti dokumenty viď nižšie.

OZNAM

Od pondelka 27.09.2021 sa okres Dolný Kubín nachádza 

podľa platného Covid automatu v 1.stupni ohrozenia (červená farba).

Deťom do 15 rokov návštevy v CSS Brezovec zariadenie nepovoľuje.

Návšteva pri vstupe do interiéru/zariadenia a počas návštevy PSS na izbe/v interiéri, musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, použiť dezinfekciu a prejsť vstupným filtrom (meranie telesnej teploty).

V záujme ochrany zdravia a života PSS a zamestnancov, poverenej osobe, (ktorá je oprávnená požadovať od návštevy), sa návšteva preukáže dokladom: o kompletnom zaočkovaní  - návštevy bez obmedzenia, výsledkom testovania ( od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), záznamom o prekonaní ochorenia COVID 19.

V prípade, že sa návšteva nepreukáže potvrdeniami OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID 19), zariadenie si vyhradzuje právo umožniť návštevu len v návštevnej miestnosti s bariérou v bloku B.

Osoby vstupujúce do prevádzky poskytovateľa za účelom návštevy blízkej osoby sú povinné riadiť sa usmerneniami poskytovateľa a dodržiavať potrebné protiepidemické opatrenia.

Návšteva na izbe / terminálne štádium /, je povolená maximálne 2 osobami.

V prípade, že osoby vstupujúce do prevádzky poskytovateľa za účelom návštevy blízkej osoby, sa neriadia usmerneniami poskytovateľa alebo počas návštevy nedodržiavajú usmernenia poskytovateľa, je možné zo strany poskytovateľa za účelom ochrany zdravia a života prijímateľov a zamestnancov takejto osobe neumožniť vstup do prevádzky alebo ukončiť návštevu blízkej osoby.

V prípade nerešpektovania podmienok stanovených v zariadení pre návštevy, môže pracovník zariadenia návštevu ukončiť.

V prípade priaznivého počasia naďalej odporúčame stretnutia realizovať v exteriéri zariadenia.

O akýchkoľvek ďalších zmenách v opatreniach Vás budeme ihneď informovať. /Aktualizácia 24.09.2021/

Čestné prehlásenie pri vstupe do zariadenia v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID 19

Aktuálne oznamy a informácie nájdete aj v časti AKTUALITY

Vakcinačná kampaň Žilinského samosprávneho kraja

 

Plán aktivít na mesiac september 2021

Aktivity na mesiac september 2021 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...