Centrum sociálnych služieb Brezovec

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde Ťa chápu." Oskar Morgenstern

Centrum sociálnych služieb Brezovec je situované na sídlisku Brezovec, na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne. Zariadenie vzniklo v roku 1992. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o našom zariadení.

OZNAM

Sčítanie obyvateľov

od 15.februára do 31.marca 2021 - CSS žiada o pomoc rodinných príslušníkov našich klientov (pri sčítaní obyvateľov)

pre viac informácií kliknite tu

OZNAM

Centrum sociálnych služieb Brezovec Dolný Kubín informuje rodinných príslušníkov prijímateľa sociálnej služby ( PSS ) o dobrovoľnom druhom očkovaní PSS, proti ochoreniu Covid 19,  v CSS Brezovec.                                                            

K uskutočneniu aplikovania druhej vakcíny proti ochoreniu Covid 19 prostredníctvom výjazdovej očkovacej skupiny (VOS ), je potrebné opätovné vyjadrenie súhlasu /nesúhlasu zástupcu klienta, s navrhovaným diagnostickým výkonom.

Tlačivo návratky k druhému očkovaniu, je potrebné vyplniť, v dvoch exemplároch, nakoľko jedno tlačivo si ponecháva výjazdová očkovacia skupina.

Uvedené tlačivo návratky k druhému očkovaniu PSS – Covid  19/ preočkovaniu,  je potrebné do CSS Brezovec doručiť najneskôr do 01.03.2021.

V prípade nedoručenia návratky zástupcom, nebude PSS preočkovaný, druhou vakcínou.

Všetky nejasností súvisiace s dobrovoľným druhým preočkovaním PSS proti ochoreniu

Covid 19, vám budú zodpovedané / v pracovných dňoch od 6,00 hod.  do 14,30 hod. /telefonicky  na telefónnom čísle / 0435884881, kl. 103 /, na sociálnom úseku CSS Brezovec Dolný Kubín.

NÁVRATKA k druhému očkovaniu PSS – Covid -19/ preočkovanie/ stiahnuť dokument

OZNAM

V Centre sociálnych služieb Brezovec Dolný Kubín,prebehlo očkovanie klientov a zamestnancov v zmysle platnej Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby (VOS) z Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín.

Prvá dávka očkovacej vakcíny: Comirnaty

ŠUKL kód: C6235D

Výrobca :  BioNTech ManufacturingGmbH

 bola klientom ( PSS ) podaná dňa 11.02.2021.

Po jej podaní sa u klientov /PSS, nevyskytli žiadne vedľajšie účinky

( nežiadúce účinky).

Druhá dávka očkovacej vakcíny:Comirnaty

ŠUKL kód: C6235D

Výrobca :  BioNTech ManufacturingGmbH,

bude pravdepodobne podaná dňa 11.3.2021

v Centre sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3,Dolný Kubín

OZNAM

Oznamujeme, že v CSS Brezovec, sú ku dňu 26.02.2021 zatiaľ všetci prítomní klienti a pracovníci testovaní na ochorenie COVID-19 negatívni.

ZARIADENIE ZATIAĽ OSTÁVA ZATVORENÉ.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli materiálovo i finančne.

OZNAM

Oznamujeme, že od 1.1.2021 sa v zriaďovacej listine mení názov organizácie nasledovne na:

Centrum sociálnych služieb Brezovec

Sídlo organizácie:

Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín

Forma hospodárenia:

Príspevková organizácia s právnou subjektivitou

Krízový plán na riadenie činností pri podozrení a ochorení na COVID - 19

Z prevádzkových dôvodov, sa doručené balíčky pre klientov, odovzdávajú v čase o 11:30 hod., o 16:00 hod. a o 18.00 h.  Ďakujeme za porozumenie a zhovievavosť.                                                                                                                V Dolnom Kubíne 08.01.2021     Interný krízový tím ZPS a DSS Dolný Kubín

Poďakovanie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,  Ing. Eriky Jurinovej,  zamestnancom zariadení sociálnych služieb a videopozdrav pre klientov zariadení.
Poďakovanie              Videopozdrav
Dotazník spokojnosti klienta CSS Brezovec
Dotazník spokojnosti so službami ŽSK
Bohoslužby v CSS Brezovec / zatiaľ sa nekonajú / čítať viac...

pripravované aktivity a podujatia

Plán aktivít na mesiac marec 2021

Aktivity na mesiac marec 2021 čítať viac...

Realizované aktivity a podujatia

Realizované aktivity a podujatia čítať viac...

Aktuality

čítať viac...