O našom zariadení

Centrum sociálnych služieb Brezovec

Domov je tam, kde nielen kľúč pasuje, ale kde sa srdce dobre cíti.

Vznik zariadenia sa v histórii datuje od roku 1992, so sídlom pôsobenia na ulici Martina Hattalu 2161/3 v Dolnom Kubíne, kde má svoje sídlo do dnešného dňa. Od roku 2021 je príspevkovou  organizáciu s právnou subjektivitou, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, so zameraním na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov, ktorí potrebujú pomoc inej fyzickej osoby a spĺňajú podmienky uvedené v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Žilinský samosprávny kraj so sídlom Komenského 2622/48, 01109 Žilina vydal  Dňa 1.1.2024 na základe dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Centra sociálnych služieb Brezovec  so sídlom Marina Hattalu 2161/3 026 01 Dolný Kubín došlo k zlúčeniu CSS Brezovec a dvoch samostatných pracovísk, menovite pracoviska Matúškova, so sídlom Matúškova 1631/, 026 01 Dolný Kubín a pracoviska Záskalická, so sídlom Záskalická 907.

 

 

Organizačná štruktúra