Odkazy

         Poradenské centrum pri CSS Brezovec

 

Bezplatne poskytuje:

-    pomoc a odborné poradenstvo obetiam domáceho násilia, osobám v sociálnej núdzi a osobám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii
-    zabezpečenie právnej, psychologickej, sociálnej, pedagogickej pomoci
-    pomoc pri riešení bývania v krízovej situácii
-    spísanie konkrétnych právnych podaní najmä v oblasti rodinného práva (rozvod, určenie rodičovských práv a povinností, úpravu výživného,   zverenie dieťaťa do starostlivosti, .....)
-    pomoc pri spísaní rôznych písomností (žiadosti, odvolania, dohody, ....)
-    sociálnu asistenciu /polícia, súd, lekárske  vyšetrenia,.../
-    preventívne činnosti
-    sprevádzanie študentov počas odbornej praxe a konzultácie pri písaní bakalárskych, diplomových a iných študentských prác
-    pomoc pri riešení exekúcií

Klienti majú zabezpečenú úplnú anonymitu, žiadne údaje sa neposkytujú ďalším osobám ani inštitúciám, len s ich súhlasom.
Úkony vykonávané za klientov sa realizujú  len s ich súhlasom,  na základe písomného splnomocnenia.

Výnimku predstavuje situácia, kedy klienti odmietajú riešiť situáciu, sú v stave ohrozenia života a zdravia alebo je ohrozený život a zdravie ich najbližších.

Pracovníci poradenského centra klientom podrobne vysvetlia možnosti riešenia problému prostredníctvom osobných a telefonických konzultácií, elektronicky,  sprevádzajú ich počas celého obdobia (aj niekoľko rokov), kým sa situácia nevyrieši. Zároveň rešpektujú ich rozhodnutia, prispôsobujú sa ich potrebám, podporujú ich.
 
Bezplatná pomoc a poradenstvo sa vykonáva na úrovni zákona č.448/2008 o sociálnych službách a zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Kontakty:  tel.č.      0917 328 555
                  e-mail:   porad.centrumorava@gmail.com

Národná linka pomoci ženám prežívajúcim týranie
a domáce násilie na bezplatnom telefónnom čísle : 0800 212 212
 
Centrum právnej pomoci v Žiline, tel.kontakt: 041/242 00 31
 
Centrum právnej pomoci v Tvrdošíne, tel.kontakt:  043/290 10 31
 
Nahlasovanie o zanedbávaní starostlivosti o deti a týraní detí ANONYMNE na bezplatnom tel.č. 0800 191 222
 
Linka pomoci obetiam
 
Poradňa pre občanov v exekúcii
Bezplatné osobné konzultácie len pre občanov v exekúcii:
E-mail: poradna@ske.sk

Tel.číslo: 02/635 367 46, 02/635 367 44

alebo osobne:   

Slovenská komora exekútorov

Šustekova 49

851 04  Bratislava

Najdôležitejšie je postaviť sa k tejto životnej skúške priamo a snažiť sa ju čo najrýchlejšie vyriešiť. 

Občanovi nijako nepomôže nepreberanie pošty, skrývanie sa a vyhýbanie sa exekútorovi. Naopak, v konečnom dôsledku ho to môže stáť ešte viac peňazí. Preto ľuďom odporúčame, aby s exekútorom komunikovali, snažili sa využiť zákonné prostriedky, ktoré majú k dispozícii, a aby sa svoje záväzky pokúsili čo najskôr vysporiadať.

Modelové prípady z poradne nájdu občania aj na webovej stránke komory

www.ske.sk

spoločne s konkrétnymi radami, ako sa dostať z exekúcie čo najmenej zaťažujúcim spôsobom.

**O Slovenskej komore exekútorov: Slovenská komora exekútorov je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. Bola zriadená Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších noviel. Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať nad činnosťou exekútorov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené zákonom.

Čo je domáce násilie - Z pravidla označuje týranie a násilné jednanie, odohrávajúce sa medzi osobami blízkymi, žijúcimi spolu v spoločnom byte, alebo dome, kde jedna násilná osoba získava a udržuje nad druhou moc a kontrolu. Domáce násilie je správanie, ktoré u jednej osoby vyvoláva strach z osoby druhej, pričom medzi týmito osobami existuje alebo niekedy v minulosti existoval blízky vzťah...čítať viac.......

 

Dôležité informácie

platné od 01.07.2020

Minimálne výživné: 29,42 €

Režijný paušál na rok 2020: 10,62 €

Úrok z omeškania-občania: 5 % ročne

Životné minimum na dospelú osobu: 214,83 €

Ďalšia posudzovaná osoba: 149,87 €

Nezaopatrené dieťa a dieťa nezaopatrené plnoleté: 98,08 €

Minimálna mzda na rok 2021: 623 €

Trestný čin krádeže: viac ako 266 €

Rodičovský príspevok: 276,90 €/378,10 €

Minimálny súdny poplatok: 16,50 €

Súdny poplatok za rozvod: 66 €

Podľa Trestného poriadku 301/2005 máte

§ 48a Právo na sprievod dôverníka

(1) Poškodený má právo, aby ho na úkony trestného konania sprevádzal dôverník.

(2) Dôverníkom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorú si poškodený zvolí. Dôverník  poskytuje poškodenému potrebnú pomoc, najmä psychickú. Dôverník môže byť zároveň splnomocnencom poškodeného. Dôverníkom nemôže byť osoba, ktorá má v trestnom konaní postavenie sudcu, prokurátora, obvineného, obhajcu, svedka, znalca alebo tlmočníka. O skutočnostiach, o ktorých sa dôverník dozvedel v priebehu trestného konania, je povinný zachovávať mlčanlivosť.

(3) Dôverník nemôže zasahovať do priebehu úkonu trestného konania.

(4) Vylúčiť dôverníka z účasti na úkone trestného konania je možné len vtedy, ak by jeho účasť narúšala priebeh úkonu alebo ohrozila vykonanie tohto úkonu. Ak je dôverník vylúčený, poškodenému sa umožní, aby si zvolil iného dôverníka; to neplatí, ak ide o neopakovateľný úkon alebo neodkladný úkon alebo v prípade dokončenia už prebiehajúceho úkonu.