PORADENSKÉ CENTRUM Záskalická

Bezplatne poskytuje:

 • základné sociálne poradenstvo
 • pomoc a odborné poradenstvo obetiam domáceho násilia, osobám v sociálnej  núdzi a osobám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii
 • zabezpečenie právnej, psychologickej, sociálnej, pedagogickej pomoci
 • pomoc pri riešení bývania v krízovej situácii
 • preventívne činnosti
 • sprevádzanie študentov počas odbornej praxe a konzultácie pri písaní bakalárskych, diplomových a iných študentských prác
 • pomoc pri riešení exekúcií

Klienti majú zabezpečenú úplnú anonymitu, žiadne údaje sa neposkytujú ďalším osobám ani inštitúciám, len s ich súhlasom. Úkony vykonávané za klientov sa realizujú len s ich súhlasom, na základe písomného splnomocnenia.

Výnimku predstavuje situácia, kedy klienti odmietajú riešiť situáciu, sú v stave ohrozenia života a zdravia alebo je ohrozený život a zdravie ich najbližších.

Pracovníci poradenského centra klientom podrobne vysvetlia možnosti riešenia problému prostredníctvom osobných a telefonických konzultácií, elektronicky, sprevádzajú ich počas celého obdobia (aj niekoľko rokov), kým sa situácia nevyrieši. Zároveň rešpektujú ich rozhodnutia, prispôsobujú sa ich potrebám, podporujú ich.

Bezplatná pomoc a poradenstvo sa vykonáva na úrovni zákona č.448/2008 o sociálnych službách a zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Kontakty

tel.č. 0948 834 960
e-mail: soc.terapeut5@vuczilina.sk

V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH ŽIVOTA POMÁHAJÚ AJ V RODINNOM CENTRE POMOCI ŽSK

Rodinné centrum pomoci a Nadácia Žilinského samosprávneho kraja, Ul.Republiky 1, 010 01 Žilina

Priestory sú pre klientov otvorené každý deň

 od 8.00 do 15.00

V Rodinnom centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí ŽSK, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie.

Svoje služby tu na požiadanie poskytuje aj právnik každý utorok a štvrtok od 8.00 – 13.00. Záujemci o pomoc v tejto oblasti sa môžu objednať na telefónnom čísle Rodinného centra pomoci 0948 911 223.

Klienti, ktorí do centra prídu s inými okruhmi problémov, dostanú kontakt na ďalších odborníkov podľa svojich potrieb. V prípade neprítomnosti pracovníkov v kancelárii Nadácie je možné volať aj telefónne číslo Nadácie ŽSK 0948 386 342.

http://nadaciazsk.sk/pomozeme/

http://www.zilinskazupa.sk v sekcii Nadácia ŽSK
E-mail: nadacia@zilinskazupa.sk

VEREJNÁ ZBIERKA povolená MV SR č. č. 000 -2019/007490
Č. účtu: SK05 0900 0000 0051 5416 9506
ĎAKUJEME ZA PODPORU JEDNOTLIVCOV A RODÍN ŽSK

Bezplatné dlhové poradne

Na Slovensku pomáha ľuďom dostať sa z dlhov už osem bezplatných dlhových poradní (BDP): v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Poprade, Banskej Bystrici, Lučenci a Prešove. Najbližšie plánované otváranie ďalších BDP je po 1. februári vo Zvolene, Košiciach, Michalovciach a Vranove nad Topľou. Bezplatných dlhových poradní bude v rámci Slovenska 46. Sídliť budú v mieste pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ich pobočiek, ale nie v tých istých budovách.

Bezplatné dlhové poradne v sebe spájajú integrované 3-zložkové poradenstvo, teda. právnu, ekonomickú aj psychologickú pomoc, keďže ľuďom pomáhajú dostať sa z dlhov poradcovia z radov, právnikov, ekonómov aj psychológov.

Viac informácií o bezplatných dlhových poradniach (BDP) nájdete:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/na-slovensku-pomaha-ludom-dostat-z-dlhov-8-bezplatnych-poradni.html

RODINNÉ PORADNE

bezplatne pomôžu rodinám i jednotlivcom pri riešení problémov

Poskytnú bezplatné poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry aj rodiny. Ľuďom pomáhajú pri riešení problémov v manželstve, medzi členmi rodiny a v ďalších medziľudských vzťahoch.

Rodinné poradne spolupracujú s bezplatnými dlhovými poradňami.

KONTAKTY NA RODINNÉ PORADNE

Rodinná poradňa Trnava: Paulínska 17, 917 01 Trnava, ropo.tt@upsvr.gov.sk 0918 637 758

Rodinná poradňa Nové Zámky: M.R.Štefánika 45, 940 02 Nové Zámky, ropo.nz@upsvr.gov.sk  0918 639 976

Rodinná poradňa Žilina: Kálov 1, 010 01 Žilina, ropo.za@upsvr.gov.sk

0918 638 951

Rodinná poradňa Košice: Štúrova 7, 040 01 Košice, ropo.ke@upsvr.gov.sk

 0918 639 583

Rodinná poradňa Humenné: (zatiaľ bez adresy), ropo.he@upsvr.gov.sk 

0918 639 784

Bližšie informácie o poskytovaných službách, užitočné návody a kontakty nájdete na webovej stránke: www.pomahamedlznikom.sk
a na sociálnych sieťach: https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne

Centrum právnej pomoci v Žiline, tel.kontakt: 041/242 00 31
Centrum právnej pomoci v Tvrdošíne, tel.kontakt: 043/290 10 31

Čo je domáce násilie - Z pravidla označuje týranie a násilné jednanie, odohrávajúce sa medzi osobami blízkymi, žijúcimi spolu v spoločnom byte, alebo dome, kde jedna násilná osoba získava a udržuje nad druhou moc a kontrolu. Domáce násilie je správanie, ktoré u jednej osoby vyvoláva strach z osoby druhej, pričom medzi týmito osobami existuje alebo niekedy v minulosti existoval blízky vzťah... čítať viac.......

Dôležité informácie

platné od 01.01.2023

Minimálne výživné: 32,11 €
Úrok z omeškania-občania: 5 % ročne
Životné minimum na dospelú osobu: 234,42 €
Ďalšia posudzovaná osoba: 163,53 €
Nezaopatrené dieťa a dieťa nezaopatrené plnoleté: 107,03 €
Minimálna mzda na rok 2023: 700,00 €
Rodičovský príspevok: 301,00 €/412,60 €
Minimálny súdny poplatok: 18,00 €
Súdny poplatok za rozvod: 66,00 €

Podľa Trestného poriadku 301/2005 máte

§ 48a Právo na sprievod dôverníka

 1. Poškodený má právo, aby ho na úkony trestného konania sprevádzal dôverník.
 2. Dôverníkom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorú si poškodený zvolí. Dôverník poskytuje poškodenému potrebnú pomoc, najmä psychickú. Dôverník môže byť zároveň splnomocnencom poškodeného. Dôverníkom nemôže byť osoba, ktorá má v trestnom konaní postavenie sudcu, prokurátora, obvineného, obhajcu, svedka, znalca alebo tlmočníka. O skutočnostiach, o ktorých sa dôverník dozvedel v priebehu trestného konania, je povinný zachovávať mlčanlivosť.
 3. Dôverník nemôže zasahovať do priebehu úkonu trestného konania.
 4. Vylúčiť dôverníka z účasti na úkone trestného konania je možné len vtedy, ak by jeho účasť narúšala priebeh úkonu alebo ohrozila vykonanie tohto úkonu. Ak je dôverník vylúčený, poškodenému sa umožní, aby si zvolil iného dôverníka; to neplatí, ak ide o neopakovateľný úkon alebo neodkladný úkon alebo v prípade dokončenia už prebiehajúceho úkonu.