Odkazy

 

 

„Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti...“

Marcus Tullius Cicero

Cieľom CSS Brezovec v Dolnom Kubíne  je umožniť prijímateľom sociálnych služieb (ďalej len PSS) žiť plnohodnotný sociálne aktívny život, kde rešpektujeme a napĺňame individuálne požiadavky klienta.

Poskytujeme rôzne škály terapií, ktoré sú zamerané najmä na liečbu a minimalizovanie ťažkostí a porúch v oblasti psychiatrických a emočných, telesných resp. adaptačných a motoricko – pohybových.

TERAPIE nie sú len prínosom pre seniorov ale aj pre nás pracovníkov, ktorí ju realizujeme. Delia sa s nami o svoje spomienky, zážitky a odovzdávajú nám svoje skúsenosti.

 

PONÚKAME TECHNIKY TERAPIÍ PRE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Techniky biblioterapie – liečba čítaním

Je to druh psychoterapie, kde účelovo využívame čítanie kníh ako liečbu pri duševných (psychických) stavov, realizujeme ju individuálne ako aj skupinovo v našej spoločenskej miestnosti, ktorej súčasťou je aj knižnica. Klienti majú možnosť konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinov, ale aj s ostatnými v skupine a spoločne hľadať rozličné spôsoby riešenia konfliktov.

 

 

Techniky arteterapie – liečba výtvarným umením

Výsledné dielo u klienta nehodnotíme len z estetického hľadiska, dôležitý je skôr priebeh tvorby, obsah a vypovedaná hodnota. Naším cieľom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt u klientov. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.

Techniky muzikoterapie – liečba hudbou

Muzikoterapia je použitie hudby, ktorú využívame na dosiahnutie terapeutických cieľov – udržiavanie a zlepšovanie mentálnej a fyzickej pohody u klientov. Muzikoterapia zlepšuje kognitívnu funkčnosť, (vnímanie, pamäť, pozornosť a telesnú funkčnosť) podporuje pohyb a reč organizmu a taktiež vyvoláva pozitívne-emotívne zážitky u klientov.

Techniky ergoterapie – liečba prácou

Naším cieľom pri rozvoji pracovných zručností je striedanie aktivity, oddychu, napätia, uvoľnenia, čím u sledovaného PSS dosahujeme pocit sebaistoty. Prebúdzajú sa životné záujmy a kladne sa ovplyvňujú vzťahy medzi PSS navzájom ako aj pracovníkmi a okolitým obyvateľstvom. PSS sú zapojení do tvorivej činnosti a to formou ručných prác – hačkovanie, vyšívanie, tkanie kobercov v reminiscenčnej miestnosti, ktorá je vybavená krosnami.

Techniky kulinoterapie – liečba varením

PSS s nadšením spomínajú na recepty našich mám a starých materí. V ZPS a DSS sme zaviedli kulinárske popoludnia kde  si svojpomocne pripravujú jedlo, na ktoré majú chuť a patrí medzi ich obľúbené.

Techniky reminiscenčnej terapie – liečba spomienkami

Spočíva v reprodukovaní (rozprávaní, spomínaní) rôznych zážitkov, príhod, udalostí, ktoré klienti počas života zažili. Pri tejto terapii využívame spomienky ako sú staré fotografie, predmety z ich minulosti. Patria tu udalosti na ktoré si radi spomínajú.

Terapia hrou

Realizovanie rôznych zábavných hier napr. človeče nehnevaj sa, sjoellen – holandský biliard, puzzle, pexeso a iné. Hra je veľmi dôležitým aspektom rozvíjania, vnímania a uvoľňovania napätia.

Techniky gardenterapie

Rozvoj pracovných zručností poskytuje priestor na sebarealizáciu, zvyšuje samostatnosť a rozvíja osobnosť. V rámci gardenterapie,  si PSS  môžu podľa vlastných predstáv zasadiť kvety a skrášliť okolie zariadenia. Vonkajšie práce sa snažíme prispôsobiť podľa ročných období.

 

Grafomotorické cvičenia

Veľmi často dochádza k tomu, že PSS majú meravé ruky. Pomocou týchto cvičení precvičujeme jemnú motoriku a psychické funkcie potrebné pri písaní a kreslení. Ide o koordináciu ruky a oka, vnímanie priestoru v súvislosti so smerom vedenia čiary. Vďaka tejto terapii podporujeme  a prekonávame ťažkosti s týmito funkciami.

Ponúkané terapie psychológom zamerané na PSS

Poskytované terapie vykonávané psychológom zariadenia, sú realizované formou:

Realizované terapie sú zamerané na pomoc klientom pri riešení ich ťažkostí a problémov a to najmä v oblasti:

ČO MOŽETE OČAKÁVAŤ OD TERAPIÍ  - PRÍNOS PRE PRIJÍMATEĹA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V NAŠOM ZARIADENÍ