Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2021

Ekonomicky oprávnené náklady EON za rok 2020
podľa druhu a formy sociálnej služby na 1 PSS mesačne

 Priemerné bežné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby

za rok 2020 podľa § 72 odst. 5 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách